Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP pozastavilo ďalší vývoz nespracovanej slonoviny

16.11.2015

Pytliactvo a nelegálny obchod so slonovinou predstavujú v súčasnosti najvážnejšie bezprostredné ohrozenie slona afrického.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záujme zvýšenia ochrany slonov a v súlade s právnymi predpismi Európskej únie rozhodlo pozastaviť až do odvolania vydávanie povolení na re-export nespracovanej slonoviny zo Slovenskej republiky do krajín mimo Európskej únie. Po Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Rakúsku, Holandsku, Švédsku a Česku je Slovensko ďalšia krajina, ktorá prijala takéto opatrenie. 

Medzinárodný obchod so slonovinou je podľa dohovoru CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín) zakázaný. Napriek tomu nelegálny lov slona afrického a obchod so slonovinou dosiahli v posledných rokoch úroveň, ktorá ohrozuje prežitie tohto druhu. Príčinou je zvýšený dopyt po slonovine v juhoázijských krajinách, najmä v Číne a Hongkongu. Jediný zdroj legálnej slonoviny pre ázijský trh je slonovina nadobudnutá pred uplatnením zákazu v roku 1976 (tzv. predkonvenčná slonovina). Vývoz predtým do EÚ dovezenej predkonvenčnej nespracovanej slonoviny z Európskej únie môže prispievať k zvyšovaniu nelegálneho lovu tohto druhu. Zvyšujúci sa objem obchodu so slonovinou z Európy do Ázie marí snahy o zníženie dopytu po slonovine a umožňuje vstup nelegálnej slonoviny na legálny trh. Problém je odlíšiť legálnu predkonvenčnú nespracovanú slonovinu od slonoviny nadobudnutej ilegálnym lovom.

V minulom storočí žilo v Afrike 3 až 5 miliónov slonov a v súčasnosti sa odhaduje ich počet na 470 tisíc.Nelegálny lov slonov je v Afrike monitorovaný od roku 2006. Najvyšší počet upytliačených slonov, viac ako 25 tisíc, bol zaznamenaný v roku 2011. Aj keď počet nelegálne ulovených slonov odvtedy mierne klesá (v roku 2012 viac ako 22 tisíc a v roku 2013 vyše 20 tisíc slonov), je stále vyšší ako prirodzený prírastok populácie, čo znamená pokračujúce klesanie ich početnosti. Slon africký tak naďalej čelí bezprostrednému ohrozeniu prežitia z dôvodu vysokej úrovne pytliactva kvôli slonovine. Vďaka zvýšenému dopytu jej cena stúpla od konca minulého storočia v ázijských krajinách zo 100 USD až do 2500 USD za jeden kilogram.

Odbor komunikácie MŽP SR