hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2240

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:
Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti so zmenou druhu pozemku, trvalo trávny porast na záhrady, na území CHVÚ Košická kotlina na novovytvorenej parcele č. KN – C 785/18 o výmere 777 m2 v k.ú. obce Skároš, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 785/11 v k.ú. Skároš (parcela č. 785/11 vznikla odčlenením z parcely č. 785/1, ktorá je v CHVÚ Košická kotlina, vo Vyhláške č. 22/2008 je to zakázaná činnosť).

Žiadateľ: Ing.Bohuš Andrejkovič, Skároš č. 194

Žiadosť doručená dňa: 12. 08.2013.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.