hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výberové konanie na generálneho riaditeľa Výskumného ústavu vodného hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Výskumného ústavu vodného hospodárstva so sídlom v Bratislave vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície
generálny riaditeľ Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Náplň práce:
- riadenie príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a zabezpečovanie plnenia úloh v jeho pôsobnosti.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 

 

 • Iné kritériá:
  • povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.
 •  

   

   


  Zoznam požadovaných dokladov:

  1. o bezúhonnosti,
  2. o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
  3. o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  4. o požadovanej dĺžke odbornej praxe,
  5. o požadovanej dĺžke riadiacej praxe,

  - súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov (PDF 0,5MB) za účelom zverejnenia profesijného štruktúrovaného životopisu a vypracovaného návrhu koncepcie v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Prihlasovanie sa do výberového konania
  Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 15. októbra 2021 buď
  i. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK – generálny riaditeľ Výskumného ústavu vodného hospodárstva a ,,NEOTVÁRAŤ")
  ii. v elektronickej podobe na 
  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

  Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

  Informácie o priebehu výberového konania
  Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok (PDF 0,5MB), ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 18. augusta 2020 č. 28/2020-1.12. Výberové konanie má dve časti. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov (znalosť relevantnej legislatívy a problematiky), schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzačov potrebné na výkon obsadzovanej funkcie a osobná integrita uchádzačov.

  Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov, postupujú do druhej časti výberového konania. Presné podmienky úspešnosti budú uchádzačom oznámené v deň realizácie výberového konania.

  Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja a riadenia Výskumného ústavu vodného hospodárstva, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

  V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa môže prvá aj druhá časť výberového konania uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

  Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
  november 2021

  Kontaktná osoba:
  JUDr. Tatiana Bartošiová, tatiana.bartosiova@enviro.gov.sk,
  tel: +421 2 5956 2369