hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

AKTUALIZÁCIA 31. mája 2021

Dňa 26. marca 2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači. Traja uchádzači dali súhlas so zverejnením svojich osobných údajov:

Výberová komisia mala 5 členov:

 

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila 26. mája 2021 formou osobných pohovorov s uchádzačmi. V rámci 40 minút dostal každý z uchádzačov 5 otázok určených na overenie ich odborných vedomostí týkajúcich sa relevantnej legislatívy a fungovania inštitúcie. Okrem týchto otázok dostal každý uchádzač otázky na preverenie manažérskych kompetencií, ktoré boli identifikované ako najkľúčovejšie pre výkon funkcie riaditeľa, ako aj otázku týkajúcu sa morálnych dilem, s ktorými sa uchádzači v minulosti stretli. 

V prvej časti mohli uchádzači získať najviac 50 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v priemere najmenej 37,5 bodu.

Viac ako 37,5 bodu získali a kritériám prvej časti vyhoveli:

 

Druhá časť sa uskutočnila v ten istý deň formou verejného vypočutia. Uchádzači prezentovali svoju koncepciu rozvoja Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a odpovedali na otázky výberovej komisie a internetového publika. Výberová komisia hodnotila koncepciu uchádzača, motiváciu, pre ktorú sa uchádzajú o funkciu riaditeľa a reprezentatívnosť ich komunikácie. Na úspech v druhej časti bolo potrebné získať v priemere 52,5 bodu.

 

Viac ako 52,5 bodu získali a kritériám druhej časti vyhoveli títo uchádzači:

Výberová komisia sa v rámci hodnotenia osobnej integrity rozhodla neodrátať body žiadnemu z uchádzačov, ktorí postúpili do druhej časti výberového konania. Hodnotenie osobnej integrity bolo založené na hodnotení otázky týkajúcej sa morálnej dilemy v rámci prvej časti, ako aj dostupné informácie o medializovaných kauzách, obchodných vzťahov so štátom či prípadné plagiátorstvo týkajúce sa predložených koncepcií a ich prezentácie alebo komunikáciu na sociálnych sieťach. Výberová komisia mohla odrátať uchádzačom body v rozmedzí 0 až -50 bodov.

 

Na to, aby bol uchádzač úspešný a vyhovel v rámci výberového konania, musel uspieť v oboch častiach výberového konania a získať najmenej 90 bodov.

Viac ako 90 bodov získali dvaja uchádzač:

  1. Mgr. art. Karolína Balašková 102,8 bodu
  2.  Mgr. Eva Bartošová 91,8   bodu

Zápisnica z výberového konania (PDF, 59,89 kB)

Záznamy z verejného vypočutia uchádzačov je možné nájsť na Facebookovej stránke Ministerstva.

-----------------------------------------------------------
AKTUALIZÁCIA 20. mája 2021

Prvá a druhá časť výberového konania sa uskutoční v stredu 26. mája 2021.

Prvá časť sa uskutoční formou neverejného pohovoru výberovej komisie s uchádzačmi, v rámci ktorej bude výberová komisia hodnotiť odborné vedomosti uchádzačov a ich predchádzajúce skúsenosti.

Úspešní uchádzači z prvej časti postupujú do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutoční formou verejného vypočutia. Verejné vypočutie bude vysielané naživo cez Facebook Ministerstva životného prostredia a verejnosť bude mať možnosť klásť otázky. Uchádzači budú prezentovať svoju koncepciu rozvoja organizácie a odpovedať na otázky výberovej komisie a verejnosti. Druhá časť výberového konania začne v ten istý deň približne o 13:00.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov (PDF, 1MB) 

Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači.
Životopisy a koncepcie uchádzačov, ktorí dali súhlas na ich zverejnenie, môžete nájsť nižšie:

----------------------------------------------------------

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície

riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

 

Náplň práce:
- riadenie príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a zabezpečovanie plnenia úloh v jeho pôsobnosti.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá:
- povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Zoznam požadovaných dokladov:


Prihlasovanie sa do výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výberového konania (do 10.05.2021) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, s označením na obálke „VK R SMOPAJ 2021, Neotvárať“.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Informácie o priebehu výberového konania
Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok (PDF, 177,48 kB), ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 18. augusta 2020 č. 28/2020-1.12
Výberové konanie má dve časti. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov (znalosť relevantnej legislatívy a problematiky), manažérske kompetencie a osobná integrita uchádzačov.
Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov (zvyčajne 75% bodov z možného bodového zisku), postupujú do druhej časti výberového konania.
Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa môže prvá aj druhá časť výberového konania uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Kontaktná osoba:
Andrej Zhaňač, MSc., andrej.zhanac@enviro.gov.sk, t.č. 0917 310 125.

V Bratislave, dňa 30.04.2021.
Ján B U D A J
minister