hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa Výskumného ústavu vodného hospodárstva

Aktualizácia 23.08.2021

Dňa 13.08.2021 uplynula lehota na prihlasovanie sa uchádzačov do výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Ministerstvu životného prostredia SR bola doručená len jedna prihláška. V nadväznosti na danú skutočnosť v zmysle čl. 4 ods. 1 Rokovacieho poriadkuvýberovej komisie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa, uvedeného v  § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) nie je možné vo výberovom konaní pokračovať. Ministerstvo životného prostredia SR v zmysle predmetného ustanovenia rokovacieho poriadku zabezpečí zverejnenie novej výzvy na predkladanie prihlášok za rovnakých podmienok, ako bola zverejnená predchádzajúca výzva.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Výskumného ústavu vodného hospodárstva so sídlom v Bratislave vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície
generálny riaditeľ Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Náplň práce:
- riadenie príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a zabezpečovanie plnenia úloh v jeho pôsobnosti.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá:
- povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov (PDF, 285,39 kB) za účelom zverejnenia profesijného štruktúrovaného životopisu a vypracovaného návrhu koncepcie v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 • Prihlasovanie sa do výberového konania
  Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 13. augusta 2021 buď


  Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

  Informácie o priebehu výberového konania

  Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok (pdf, 146,42 kB), ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 18. augusta 2020 č. 28/2020-1.12. Výberové konanie má dve časti. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov (znalosť relevantnej legislatívy a problematiky), schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzačov potrebné na výkon obsadzovanej funkcie a osobná integrita uchádzačov.

  Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov, postupujú do druhej časti výberového konania. Presné podmienky úspešnosti budú uchádzačom oznámené v deň realizácie výberového konania.

  Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja a riadenia Výskumného ústavu vodného hospodárstva, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

  V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa môže prvá aj druhá časť výberového konania uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

  Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
  august 2021

  Kontaktná osoba:
  JUDr. Tatiana Bartošiová, ,
  tel: +421 2 5956 2369

  V Bratislave, dňa 15.07.2021
  ________________
  Ján B U D A J
  minister