hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Aktualizácia 6. septembra 2021

 

Dňa 31. augusta sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici.
Do výberového konania sa prihlásili piati uchádzači. Traja uchádzači dali súhlas so zverejnením svojich osobných údajov:
· Ing. Radovan Foltinský
· JUDr. Ing. Jozef Krška
· Mgr. Marián Sivok

Výberová komisia mala 5 členov:
· Ing. Daša Turbová, generálna tajomníčka služobného úradu, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
· Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
· Ing. Katarína Nováková, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
· Ing. Martina Barancová Paulíková, expert na ochranu vôd, Nadácia Ekopolis
· Ing. Stanislav Bilčík, riaditeľ Správy povodia stredného Váhu II. Piešťany, Odštepný závod Piešťany, št. p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, št. p. (člen zvolený zamestnancami)

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila 31. augusta 2021 v dopoludňajších hodinách formou osobných pohovorov s uchádzačmi. V rámci 30 minút dostal každý z uchádzačov 5 otázok určených na overenie ich interpersonálnych zručností (riadiace schopnosti a vodcovské schopnosti, schopnosť orientovať sa v zložitých situáciách, rozhodovacia schopnosť, efektívna komunikácia, time manažment a zvládanie stresu) a odborných vedomostí týkajúcich sa relevantnej legislatívy zverejnenej v rámci oznámenia o vyhlásení predmetného výberového konania. V prvej časti mohli uchádzači získať najviac 75 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v priemere najmenej 60 bodov.

Kritériám prvej časti výberového konania nevyhovel žiaden uchádzač. Žiaden z uchádzačov nepostúpil do druhej časti výberového konania.

Vzhľadom na skutočnosť, že žiaden uchádzač nevyhovel stanoveným kritériám a požiadavkám v zmysle zákona č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku, je výberové konanie neúspešné.

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlási nové výberové konanie.

Zápisnica z výberového konania na GR SVP (PDF 1MB)

 


Aktualizácia 31. augusta 2021

Vzhľadom na skutočnosť, že žiaden z prihlásených uchádzačov nebol úspešný v 1. časti výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici, ktoré bola realizované dňa 31. augusta 2021 v dopoludňajších hodinách, druhá časť výberového konania - verejné vypočutie nebude uskutočnené. Výberové konania bolo tak neúspešné. Ministerstvo životného prostredia SR v najbližších dňoch zverejní bližšie informácie o priebehu tohto výberového konania.

Do výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici sa prihlásilo 5 uchádzačov. Prvá aj druhá časť výberového konania sa uskutoční dňa 31. augusta 2021.

V rámci prvej časti výberového konania výberová komisia overuje interpersonálne zručnosti a odborné znalosti uchádzačov.

Úspešní uchádzači z prvej časti postupujú do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutoční formou verejného vypočutia. Verejné vypočutie bude vysielané naživo cez Facebook Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a verejnosť bude mať možnosť klásť uchádzačom otázky. Otázky môže verejnosť klásť priamo v rámci živého prenosu na Facebooku alebo tiež v rámci aplikácie sli.do (link: Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (sli.do) ). V rámci druhej časti výberového konania bude výberová komisia hodnotiť predovšetkým motiváciu uchádzačov a prezentáciu predloženej koncepcie.

Verejné vypočutie sa začne 31. augusta 2021 po 14.00h.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov (PDF, 297,75 kB)

Uchádzači, ktorí dali súhlas so zverejnením životopisov:


Uchádzači, ktorí súhlasili so zverejnením návrhov Koncepcií rozvoja štátneho podniku:

 


  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície generálny riaditeľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici

Hlavné úlohy:

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Špecifické kritériá a požiadavky a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 17. augusta 2021 buď

  1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK – generálny riaditeľ štátneho podniku SVP, š. p. Banská Štiavnica a ,,NEOTVÁRAŤ")
  2. v elektronickej podobe na  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:
Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok (PDF, 112,06 kB), ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2020 č. 25/2020-1.12.

Výberové konanie má dve časti. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov a interpersonálne zručnosti.

Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov (min. 80% bodov z možného bodového zisku), postupujú do druhej časti výberového konania.

Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja štátneho podniku, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa môže prvá aj druhá časť výberového konania uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
august 2021

Kontaktná osoba: JUDr. Tatiana Bartošiová, ,
tel: +421 2 5956 2369

v Bratislave, dňa 15.07.2021

Ján B U D A J
minister