hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Člen Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA (apríl 2021)

AKTUALIZÁCIA 31. mája 2021

Dňa 27. mája 2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave.

Do výberového konania sa prihlásili šiesti uchádzači. Piati uchádzači dali súhlas so zverejnením svojich osobných údajov po výberovom konaní:

Výberová komisia mala 5 členov:

 

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila 27. mája 2021 formou osobných pohovorov s uchádzačmi. V rámci 25 minút dostal každý z uchádzačov 5 otázok určených na overenie ich odborných vedomostí týkajúcich sa relevantnej legislatívy a fungovania dozornej rady.

V prvej časti mohli uchádzači získať najviac 75 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v priemere najmenej 60 bodov.

Viac ako 60 bodov získali a kritériám prvej časti vyhoveli dvaja uchádzači:


Druhá časť sa uskutočnila v ten istý deň
 formou verejného vypočutia. Uchádzači odpovedali na otázky výberovej komisie a internetového publika, týkajúce sa najmä ich motivácie, pre ktorú sa uchádzajú o funkciu člena, ich doterajších skúseností, a otázky týkajúce sa možných konfliktov záujmov. Na úspech v druhej časti bolo potrebné získať najmenej 60 bodov.

Viac ako 60 bodov získal a kritériám druhej časti vyhovel jeden uchádzač:

 

Na to, aby bol uchádzač úspešný a vyhovel v rámci výberového konania, musel uspieť v oboch častiach výberového konania a získať najmenej 120 bodov.

Viac ako 120 bodov získal jeden uchádzač, ktorú uspel vo výberovom konaní:

 

 

Zápisnica z výberového konania (pdf, 59 kB)

Záznamy z verejného vypočutia uchádzačov je možné nájsť na Facebookovej stránke Ministerstva.

AKTUALIZÁCIA 21. mája 2021

Prvá a druhá časť výberového konania sa uskutoční vo štvrtok 27. mája 2021, do výberového konania sa prihlásili 6 uchádzači.

Prvá časť sa uskutoční formou neverejného pohovoru výberovej komisie s uchádzačmi, v rámci ktorej bude výberová komisia hodnotiť odborné vedomosti uchádzačov.

Úspešní uchádzači z prvej časti postupujú do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutoční formou verejného vypočutia. Verejné vypočutie bude vysielané naživo cez Facebook Ministerstva životného prostredia a verejnosť bude mať možnosť klásť otázky. Výberová komisia bude v druhej časti hodnotiť najmä motiváciu uchádzačov a ich doterajšie skúsenosti. Verejné vypočutie sa začne 27. mája 2021 po 13:00.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov (PDF 66kB)

Uchádzači, ktorí dali súhlas so zverejnením životopisov:

---------------------------------------------------------

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície

člena Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. so sídlom v Bratislave

Hlavné úlohy: Členovia rady vykonávajú svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

 

Kvalifikačné predpoklady:


Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:


Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výberového konania a to do 05. mája 2021 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. S označením na obálke NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie člen DR štátneho podniku VV, š.p. Bratislava“

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Informácie o priebehu výberového konania:
Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok (pdf, 145 kB), ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 18. augusta 2020 č. 28/2020-1.12

Výberové konanie má dve časti. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov, znalosť relevantnej legislatívy a problematiky štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.

Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov, postupujú do druhej časti výberového konania.

Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci odpovedajú na otázky výberovej komisie k ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu, rovnako aj k ich minulým pracovným skúsenostiam a otázky týkajúce sa osobnej integrity. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa môže prvá aj druhá časť výberového konania uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Kontaktná osoba:
Andrej Zhaňač, MSc.,
andrej.zhanac@enviro.gov.sk

Bratislava, 20. apríla 2021