Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TT-OSZP3-2020/025893

22.06.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2017/022593/ŠSOPaK/Bo zo dňa 05. 10. 2017, v súlade s 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. Predmetným rozhodnutím bol Jozefovi Škutovi, bytom Gessayova 16, Bratislava vydaný súhlas na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení v kat. území Buková, mimo zastavaného územia obce, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Oznámenie