Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PO-OSZP1-2020/033826/HV

29.06.2020

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie,  Nám. mieru 3, 080 01 Prešov, a to písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie urobiť na  a doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/ alebo ústne do zápisnice.

 

Začaté správne konanie:

  

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2020/033826/HV

25.06.2020

29.06.2020

5 pracovných dní

Slovenský skauting 96. malokarpatský zbor Bratislava, Sadmelijská 1, 831 06  Bratislava 35 - žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním skautského tábora na lokalite Biely potok v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.