hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2021-000705-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Krajského pamiatkového úradu Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na osadenie dvoch informačných tabúľ na parcelách č. KN-C 2957/4 a 2957/1 v k. ú. Demänovská Dolina. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.