domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-BR-OSZP-2020/009365 MED

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Brezno

Žiadateľ: Lucia Medzihradská, bytom L. Sáru 1212/11, 977 01 Brezno a Elena Medzihradská, Šancova 50, 831 04 Bratislava

Pozemok: KN - C 5896/147 v k.ú. Brezno

Druhové zloženie: Smrek sp.

Odôvodnenie: Konáre stromov padajú na chatu, stromy sú nestabilné a vysychajú, jeden strom je nachýlený nad objekt rekreačného objektu ako aj susedných objektov. Dreviny predstavujú


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď písomne na adresu:
· Okresný úrad Brezno, OSŽP, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

alebo elektronicky (s autorizovaným elektronickým podpisom) na adresu:
·
barbora.baliakova @minv.sk, resp. jakub.medved2@minv.sk
v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.