Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Štiavnica

OU-BS-OSZP-2020/000452

27.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu pre LESY SR, š. p. na oplotenie mladých lesných porastov, ako opatrení pred škodami zverou, v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.