domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-BB-OSZP1-2021/007640-Ko

Konanie vo veci žiadosti o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. na jazdu a státie s motorovými vozidlami na území CHKO Štiavnické vrchy a ÚEV Hodrušská hornatina pre potreby zabezpečenia odstránenia porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.