domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-BB-OSZP1-2020/028685-Ku

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci predlženia platnosti rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo: OU-BB-OSZP1-2017/018910-011-SP zo dňa 19.7.2017, ktorým bol vydaný súhlas na vykonávanie technických geologických prác v prieskumnom území Hodruša-Hámre-Banská Štiavnica, Au-Ag, Cu-Pb-Zn rudy v lokalite Včelín.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.