domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE.OSZP3-2020/015970

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 6 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č.2556/1, 2556/10, 2725, 1980/3, 1980/4, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 6 ks drevín z toho 1 ks druhu breza (Betula verrucosa), 1 ks druhu gaštan (Castanea sativa), 2 ks druhu topoľ (Populus nigra var. Italica), 1 ks druhu Tuja (Thuja occidentalis) a 1 ks druhu smrek (Picea abies), rastúcich na pozemku parc. č. 2556/1, 2556/10, 2725, 1980/3, 1980/4, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice.
Dôvodom výrubu u drevín breza a gaštan je že rastú v bezprostrednej blízkosti obytného domu, nadmerne tienia byty, zasahujú do fasády a okien bytov čím hrozí ich poškodenie. Výsadba v danej lokalite je celkovo prehustená čo bráni zdravému rastu drevín. Dôvodom výrubu u drevín druhu topoľ je ich zlý zdravotný stav a suché konáre padajú na priľahlý chodník a detské ihrisko, nadmerne tienia byty a až do siedmeho poschodia pri veternom počasí konármi zasahujú do okien a fasády čím vzniká riziko poškodenia majetku. Dôvodom výrubu u drevín druhu tuja a smrek je neúnosné tienenie oboch okien bytu na prízemí, konármi zasahujú do okien a fasády domu čim vzniká riziko poškodenia majetku.
Žiadosť doručená dňa: 31.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.