domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/014934

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 8 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č.3109/30, 3109/31 a 3109/8, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice v správe Základnej školy Požiarnická 3, Požiarnická 3, Košice.
Žiadateľ: Základná škola Požiarnická 3, Požiarnická 3, 040 01 Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 8 ks drevín z toho 1 ks druhu smrek pichľavý (Picea pungens), 1 ks druhu borovica čierna Nigra (Pinus nigra), 3 ks druhu gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos), 2 ks druhu jaseň štíhly (Fraxinus excesior) a 1 ks druhu smrek obyčajný (Picea abies), rastúcich na pozemku parc. č.3109/30, 3109/31 a 3109/8, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice v správe Základnej školy Požiarnická 3, Požiarnická 3, Košice.
Dôvodom výrubu drevín je výstavba nového multifunkčného ihriska, ktorý by poskytoval podmienky pre multifunkčné športové využitie.
Žiadosť doručená dňa: 27.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.