Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LC-OSZP-2020/000886

08.01.2020

 

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 07.01.2020 od oznamovateľa - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení na základe splnomocnenia č. Z-D-00050983/2017 zo dňa 02.08.2017 Eduard Paulovčák s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 43 850 464, ako vlastníka a správcu elektrických zariadení, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia VN 306 lokality Ružiná a Lovinobaňa v k.ú. Ružiná a Lovinobaňa, mimo zastavané územie obce na území, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany, v maloplošnom chránenom území Prírodná rezervácia Ružinské jelšiny, kde platí piaty stupeň ochrany a v ochrannom pásme prírodnej rezervácie s tretím stupňom ochrany pre neuvedený počet drevín ktorý má byť uskutočnený v termíne do 31.03.2020.