Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-SA-OSZP/2020/001336-2

17.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Topoľ - Obec Diakovce

OU-LC-OSZP-2020/001398

17.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) zverejňuje informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona.

Vec: žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre
168 agát biely (Robinia pseudoacacia)
15 ks čerešňa (Cerasus sp.)
5 ks dub (Quercus sp.)
6 ks javor (Acer sp.)
5 ks hrab obyčajný (Carpinus betupus)
rastúcich v k.ú. Trebeľovce na parcelách KN-C č. 766/1 a 766/2

Správne konanie začalo dňa 15.01.2020 podaním žiadosti.

V súlade s § 82 ods. 7 v nadväznosti na § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je v stanovej lehote (min. 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia) v prípade záujmu potrebné doručiť na adresu Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec písomné potvrdenie alebo elektronickou formou (e-podanie) záujmu byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Zverejnenie informácie dňa: 17.01.2020

OU-PO-OSZP1-2020/012955/SJ

17.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na realizáciu stavby úprava VN vedenia v k. ú. T. Javorina

OU-PO-OSZP1-2020/013018/SJ

17.01.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pre realizáciu úpravy koryta rieky Dunajec v PIENAPe.

4875/2020-6.3

16.01.2020

OU-ZA-OSZP3-2020/010100/Bre

16.01.2020 Žiadosť o výrub drevín podaná v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

Žiadosť o výrub náletových drevín o rozlohe cca 300m2, podaná zo strany žiadateľa: Ing. Mieczyslaw Tomków bytom Žilina
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]