domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/061928

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 4 ks stromov na ul. Vodárenská 3, 5.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 4 ks stromov z toho 3 ks stromov druhu smrek pichľavý/Picea pungens/ s obvodom kmeňa 73 cm, 52 cm, 43 cm a 1 ks stromu druhu douglaska tisolistá/Pseudotsuga menziesii s obvodom kmeňa 101 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. 5491/2 v kat. úz. Severné Mesto. Dôvodom výrubu je tienenie a blízkosť rastu stromov pri bytovom dome.

Žiadosť doručená dňa: 29.11.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.