domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/052362

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 11 ks stromov a krovitý porast na ul. Humenská 26 a 94 a 96 v Košiciach.

Žiadateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského č. 7, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 11 ks stromov druhu čremcha obyčajná, dub letný, lipa malolistá, tuja západná, javor platanolitý, smrek obyčajný, smrek pichľavý s obvodom kmeňa 50 cm, 130 cm, 50 cm, 56 cm, 49 cm, 90 cm, 37 cm, 96 cm, 85 cm, 10 cm a 43 cm meraných vo výške 130 cm resp. tesne pod miestom rozkonárenia a krovitý porast v druhovom zložení borievka o celkovej plošnej výmere 30 m2 rastúcich na pozemku parc. č. 1392/1 v kat. úz. Terasa. Stromy a krovité porasty sú navrhované na výrub z dôvodu plánovanej líniovej stavby TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v MČ Košice - Západ.

Žiadosť doručená dňa: 30.09.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.