domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/043953

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 15 ks stromov druhu Topoľ čierny (Populus nigra) a 7 ks stromov druhu Topoľ čierny „Italica“ (Populus nigra „Italica“) na ul. Watsonova v Košiciach.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 22 ks stromov z toho 15 ks stromov druhu Topoľ čierny (Populus nigra) a 7 ks stromov druhu Topoľ čierny „Italica“ (Populus nigra „Italica“) rastúce na pozemku reg. „E“ parc. č. 2522/1 v kat. úz. Severné Mesto. Dôvodom výrubu je odstránenie nevhodných, chorých a poškodených stromov a zámer realizovať obnovu stromoradia na Watsonovej ulici spočívajúci v zjednotení druhovej skladby stromoradia.

Žiadosť doručená dňa: 13.08.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.