hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/043883

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:


Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu lipa veľkolistá rastúcej pozemku parc. č. 3584, kat. úz. Grunt (lokalita Wurmova č. 11, Ke), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.


Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Wurmova č. 11, 040 23 Košice.


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) rastúcej na pozemku reg. „C“ parc. č. 3584, kat. úz. Grunt s obvodom kmeňa 118 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou (lokalita Wurmova č. 11, Ke), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.
Dôvodom výrubu stromu je skutočnosť, že predmetný strom je zasadený v blízkosti obytného domu a koreňový systém zasahuje do nehnuteľnosti.


Žiadosť doručená dňa: 08.08.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.