domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/040246

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov v lokalite Račkov park a Jiskrova ul. Košice.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromu druhu duglaska tisolistá/Pseudotsuga menziesii/ s obvodom kmeňa 142 cm a 1 ks stromu druhu lipa malolistá/Tilia cordata/ s obvodom kmeňa 131 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku parc. č. 295/4 v kat. úz. Letná a 2470 v kat. úz. Stredné Mesto v lokalite Račkov park a Jiskrova ul. v Košiciach. Duglaska je navrhovaná na výrub z dôvodu zlého zdravotného stavu a v prípade lipy tá je naklonená priamo nad vozovku a nadvihuje chodník koreňovým systémom.

Žiadosť doručená dňa: 22.07.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.