domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/038184

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 1 ks stromu v lokalite Masarykova 19/A, Košice.

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A, Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu topoľ biely (Populus alba) rastúci na pozemku reg. „C“ parc. č. 2169 v kat. úz. Stredné Mesto. Dôvodom výrubu je, že strom sa nachádza pri chodníku – prístup ku hlavnému vchodu do budovy školy. Na parcele pod stromom sa nachádza fitnes park, na ktorom ako aj na chodníku vedľa je zvýšený pohyb osôb aj detí. Na zariadení fitnes parku cvičia deti počas hodín telesnej výchovy, ako aj deti zo školského klubu v poobedných hodinách. Zo stromu viac krát spadli silné konáre, ktoré spôsobili škodu na zariadení fitnes parku aj na oplotení školy a dopadli tiež na chodník.

Žiadosť doručená dňa: 11.07.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.