hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/031539

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 4 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 3755/591, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.
Žiadateľ: BC Building s.r.o., Muškátová č, 7, 040 11 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu agát biely/Robinia pseudoacacia s obvodom kmeňa 160 cm a 3 ks stromov druhu topoľ osikový/Populus tremula s obvodmi kmeňov 210 cm, 135 cm a 190 cm meranými vo výške 130 cm od zeme, rastúcich na pozemku parc. č. 3755/591, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.
Dôvodom výrubu stromov je plánovaná realizácia stavby: Polyfunkčný objekt, SO 01 – Polyfunkčný objekt.
Žiadosť doručená dňa: 28.05.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.