hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/022683

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 17 ks stromov a 1 ks krovitého porastu, rastúcich na pozemku parc. č. 3788/1, kat. úz. Husťáky, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto.

Žiadateľ: Sell Slovakia, s.r.o., Letecká č. 1, 010 01 Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 17 ks stromov: 4 ks stromov druhu lipa malolistá/Tilia cordata s obvodmi kmeňov 86 cm, 42 cm, 50 cm a 40 cm, 4 ks stromov druhu katalpa bignóniovitá/Catalpa bignonioides s obvodmi kmeňov 87 cm, 66 cm, 65 cm a 52 cm, 1 ks stromu druhu platan javorolistý/Platanus acerifolia s obvodom kmeňa 38 cm, 1 ks stromu druhu javor horský/Acer pseuplatanus s obvodom kmeňa 78 cm, 4 ks stromov druhu slivka sp. /Prunus sp. s obvodmi kmeňov 62 cm, 67 cm, 38 cm a 29 cm, 2 ks stromov druhu štedrec ovisnutý/Anagyriodes s obvodmi kmeňov 46 cm a 64 cm, javor cukrový/Acer saccharinum s obvodom kmeňa 50 cm², meranými vo meraných vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks krovitého porastu druhu vtáčí zob vajcolistý/Ligustrum ovalifolium s plošným priemetom 12 m², rastúcich na pozemku parc. č. 3788/1, kat. úz. Hušťáky, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto,(medzibloková oblasť Kpt. Nálepku a Kuzmányho ul., Košice).

Dôvodom výrubu stromov je plánovaná realizácia stavby – podzemného garážového domu.

Žiadosť doručená dňa: 05.04.2019


V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.