hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/052841

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu na ul. Palárikova 1.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Čerešňa vtáčia/Cerasus avium/ s obvodom kmeňa 105 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcej na pozemku parc. č. 1603/21 v kat. úz. Skladná. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že strom rastie v blízkosti bytového domu, svojimi koreňmi môže zasahovať aj do základov, je vychýlený z osi rastu a svojou korunou zatieňuje obytné priestory. V prípade veterného počasia môže dôjsť k poškodeniu okien.

Žiadosť doručená dňa: 14.12.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.