hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/045369

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 402 ks stromov a 1378 m2 krovitých porastov.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., so sídlom Somolického 1/B, 811 06 Bratislava.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 402 ks stromov rastúcich na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2898, 1592/28, 4475/81, 305/131, 1547/487, 1547/488, 1547/365, 1547/493, 1934/7, 1552/253, 1552/254, 1552/255, 1552/257, 4475/82 (reg. „E“ 8191/502), 4475/35 (reg. „E“ 8191/502), 4475/33, 4475/54, 4475/90, 4475/95, 1592/72, 1592/73, 1592/74, 1934/1 (reg. „E“ 3-148, 3-142), 159/276, 1592/25, 1547/363, 1547/494, 1547/492 v kat. úz. Jazero a 1378 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 1592/28, 4160/2, 1592/25, 1552/253, 1547/363, 1547/494, 1547/490 v kat. úz. Jazero. Dôvodom výrubu je realizácia stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ . Súčasťou žiadosti je aj projekt Sadových úprav SO 030-00 Náhradná výsadba.

Žiadosť doručená dňa: 16.10.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.