hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/041311

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 15 ks stromov na ul. Turgenevova.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 15 ks stromov druhu Javor horský s obvodom kmeňa 99 cm, Jaseň štíhly s obvodom 36 cm a Borovica čierna s obvodom kmeňa 43 cm a 73 cm, Smrek obyčajný s obvodom kmeňa 44 cm a 28 cm, Agát biely s obvodom kmeňa 23 cm, Breza previsnutá s obvodom kmeňa 77 cm, 72 cm a 80 cm, Lipa malolistá s obvodom kmeňa 85 cm a 87 cm, Smrek pichľavý s obvodom kmeňa 51 cm a 33 cm a Hlošina úzkolistá s obvodom kmeňa 31 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku parc. č. 510/15, 569, 571, 3698/396, 409, 410 v kat. úz. Južné mesto. Dôvodom výrubu je nízka vitalita drevín a zníženie ich ekologického a estetického pôsobenia, obnova kostrovej vegetácie, nahradenie starých, poškodených, nevhodných stromov.

Žiadosť doručená dňa: 17.09.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.