domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/040872

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu Smrek sp. (Picea sp.), rastúceho na pozemku parc. č. 3372/2, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.

Žiadateľ: MČ Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č. 1, 040 23 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Smrek sp. (Picea sp.), rastúceho na pozemku parc. č. 3372/2, kat. úz. Grunt, lokalita Dénešovej ulice č. 85, Košice, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.

Ako dôvod žiadateľ uvádza, že predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti bytového domu a zasahuje do fasády domu.
Žiadosť doručená dňa: 11.09.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.