hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/028426

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 5 ks stromov v lokalite Maurerova.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 5 ks stromov druhu Picea abies s obvodom kmeňa 40 cm, 52 cm, a Eleagnus angustiolia s obvodom kmeňa 80 cm, 60 cm a 160 cm, rastúcich na pozemku reg. „C“ parc. č. 2001/1, 2002/12, 2006 v kat. úz. Furča. Dôvodom výrubu je, že smreky rastú v bezprostrdnej blízkosti obytného domu, tienia byty a zasahujú až do balkónov, hlošiny sú naklonené nad priľahlý chodník a zaparkované vozidlá, čím ohrozujú život a majetok občanov. Ide o krátkoveké dreviny so zdeformovaným habitusom, ktoré bránia v rozvoji dlhovekých drevín rastúcich v tesnej blízkosti, resp. spôsobuje problémy alergikom a astmatikom, peľ vniká do bytov a tým obmedzuje vetranie bytov a sušenie prádla na balkónoch.

Žiadosť doručená dňa: 28.05.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.