hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/010244

 

VEC: Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o prejednaní správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromu druhu Jabloň/Malus sp. s obvodmi kmeňov 92 cm a dvojkmeň 75 a 40 cm, 2 ks stromu druhu Smrek obyčajný/Picea abies s obvodmi kmeňov 72 a 57 cm, 2 ks stromu druhu Smrekovec/Larix decidua s obvodmi kmeňov 67 a 97 cm, 1 ks stromu druhu Hlošina/Eleagnus angustifolia s obvodom kmeňa 100 cm, 1 ks stromu druhu Hloh/Crataegus monogina s obvodom kmeňa 60 cm a 1 ks stromu druhu Slivka/Prunus sp. s obvodom kmeňa 54 cm, rastúcich vo verejnej zeleni na parcelách vo vlastníctve mesta Košice, v MČ Košice – Dargovských hrdinov.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, v zastúpení Správy mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice. (na základe žiadosti MŠ Lidické nám. 18, Košice a vlastníkov bytov na predmetných uliciach)

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub:
2 ks stromu druhu Jabloň/Malus sp. s obvodmi kmeňov 92 cm a dvojkmeň 75 a 40 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 2170, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice.
2 ks stromu druhu Smrek obyčajný/Picea abies s obvodmi kmeňov 72 a 57 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 2799, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice.
1 ks stromu druhu Smrekovec/Larix decidua s obvodmi kmeňov 67, rastúceho na pozemku parc. č. 2793, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice.
1 ks stromu druhu Smrekovec/Larix decidua s obvodmi kmeňov 97, rastúceho na pozemku parc. č. 2790, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice.
1 ks stromu druhu Hlošina/Eleagnus angustifolia s obvodom kmeňa 100 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 2793, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice.
1 ks stromu druhu Hloh/Crataegus monogina s obvodom kmeňa 60 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 2790, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice.
1 ks stromu druhu Slivka/Prunus sp. s obvodom kmeňa 54 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 2121, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice.
Dôvodom žiadosti o výrub stromov je, že v niektorých prípadoch sú stromy vychýlené smerom k bytovému domu, rastú vo svahu a hrozí nebezpečenstvo ich prevrátenia. V iných stromy nadmerne tienia byty do výšky 3. Poschodia a pri silnom vetre ich konáre narážajú do okien a fasády bytového domu. Dôvodom výrubu stromov na parcele č. 2170, kat. úz. Furča je skutočnosť, že plody zo stromov opadávajú na chodník pri vstupe do MŠ Lidické nám. 18, hnijú, vplyvom čoho je chodník neustále klzký a hrozí nebezpečenstvo úrazu detí, rodičov aj zamestnancov škôlky. Opadané a hnijúce plody sú aj lákavou potravou potkanov, ktoré sa pohybujú aj po areály celej MŠ. Čo sa týka stromu (slivka) na parcele č. 2121, kat. úz. Furča, dôvod výrubu je fakt, že ide o náletovú drevinu vyrastajúcu v živom plote. Nachádza s v tesnej blízkosti vstupu do bytového domu, plody opadávajú na chodník a schodište, hnijú, chodník je klzký, čím hrozí nebezpečenstvo úrazu. Drevina tiež tieni verejné osvetlenie.

Žiadosť doručená dňa: 18.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.