hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/023670

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín v MČ Košice - Západ.

Žiadateľ: ENTO, spol. s r.o., Košice, Jesenského č. 6, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 28 ks stromov a 86 ks plôch krovitého porastu s celkovým plošným priemetom 1548m², rastúcich na pozemku parc.č . 3801/1, 3929, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Dôvodom žiadosti o výrub drevín je realizácia dopravného pripojenia lokality Obytný súbor Nová Terasa na hlavnú dopravnú infraštruktúru Mesta Košice.

Žiadosť doručená dňa: 15.05.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.