hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Ou-KE-OSZP3-2017/015164

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks stromov rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice.


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks stromov druhu Populus sp./Topoľ sp. s obvodmi kmeňov 207, 120 a 153 cm, rastúce na pozemku parc. č. 929/1, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice.
Dôvodom žiadosti o výrub drevín je skutočnosť, že napriek zdravotnému ošetreniu došlo k značnému preschnutiu drevín (60-70 % miera napadnutia imelom), sú v zlom zdravotnom stave, rastú v bezprostrednej blízkosti bytového domu, parkoviska, a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k majetkovej a zdravotnej ujme.

Žiadosť doručená dňa: 09.03.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.