hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/047552

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 7 ks stromov rastúce v lokalite Važecká – Galaktická - Meteorova.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 7 ks stromov a to 1 ks Betula pendula s obvodom kmeňa 55 cm, 1 ks stromu Acer platanoides s obvodom kmeňa 143 cm, 1 ks stromu druhu Robinia pseudoacacia s obvodom kmeňa 145 cm, 1 ks stromu Acer platanoides s obvodom kmeňa 59 cm, 1 ks stromu Frexinus excelsior s obvodom kmeňa 29 cm , 1 ks stromu Acer platanoides s obvodom kmeňa 161 cm a 1 ks stromu Fraxinus Excelsior s obvodom kmeňa 27 cm rastúce na pozemkoch parc. č. 1592/25, 3209, 3196, 3275, 3317, 3311, 3320 v kat. úz. Jazero. Dôvodom výrubu je nízka vitalita drevín. Náhradná výsadba je navrhovaná v zmysle PD Sadových úprav pre danú lokalitu.

Žiadosť doručená dňa: 24.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.