hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/040403

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul.
Budapeštianska 3.

Žiadateľ: Materská škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, 040 13 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 7 ks drevín druhu jarabina s obvodom kmeňa 83 cm, 62 cm, 74 cm, 82 cm, 88 cm, 69 cm a 29 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3638 v kat. úz. Nové Ťahanovce. Predmetné dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. Dôvodom výrubu je poškodzovanie betónového oplotenia MŠ koreňovým systémom drevín.

Žiadosť doručená dňa: 26.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (Petronela.Sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.