hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/032429

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Juh, katastrálne územie Južné Mesto.

Žiadateľ: ENTO, spol. s r.o., Jesenského 6, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 64 ks drevín v dvoch častiach, prvej časti na dreviny rastúce na parc. č. 501/260, 501/265, 501/34, 501/124, 501/28, 501/389, 501/360, 501/3, 501/22, 501/19, 501/268, 501/17, 501/407, 501/388, 501/406, evidovaných na LV č. 11650 a parc. č. 501/524 evidovanej na LV č. 14464, v druhej časti na dreviny rastúce na parc. č. 501/25, 501/386, 501/26, 501/384, 501/23, 501/27, 501/28, 501/388, 501/389 a 501/29 evidované na LV č. 11650 a parc. č. 501/13 evidovanej na LV č. 14665. Všetky uvedené parcely sa nachádzajú v kat. úz. Južné Mesto. Predmetom žiadosti je sú dreviny: 8 ks stromov listnatých a ihličnatých, 2 ks dreviny druhu Betula pendula, 2 ks dreviny druhu Tilia cordata, 1 ks dreviny Picea pungens, 1 ks dreviny druhu Picea omorika, 2 ks dreviny druhu Pinus nigra, ostatné dreviny v počte 56 ks sú náletového charakteru alebo výmladkov a ich výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy: 5ks dreviny druhu Juglans regia, 1 ks dreviny druhu Betula pendula, 2 ks dreviny druhu Cerasus avium, 9 ks dreviny druhu Malus Mill, 1 ks dreviny druhu Crataegus monogyna, 13 ks dreviny druhu Salix alba, 7 ks dreviny druhu Salix caprea, 1 ks dreviny druhu Eleagnus angustifolia, 9 ks dreviny druhu Populus nigra, 1 ks dreviny druhu Pyrus communis, 2 ks dreviny druhu Robinia psudoacacia, 2 ks dreviny druhu Fraxinus excelsior, 1 ks dreviny Fraxinus ornus, 3 ks dreviny druhu Prunus a plochy s krovitým porastom v počte 81 ks sú tvorené: Forsythia x intermedia Zabel, Philadelphus coronarius, Juniperus sabina, Prunus spinosa, Rosa canina, Swida sanguinea, Opiz, Sambucus nigra, Rubus fruticosus, Salix, Salix caprea. Zostávajúce dreviny tvoria: Negundo aceroides Moench, Ailanthus altissima Swingle.

V odôvodneniach o výrub drevín sa uvádza plánovaná výstavba „Košickej futbalovej arény“.

Žiadosť doručená dňa: 07.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.