hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/051936

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone na území NPR Zádielska tiesňava a NP Slovenský kras.
Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predmet žiadosti:
Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) a § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce a na vykonávanie horolezeckého výstupu na území NP Slovenský kras - lokalita Stienka za chatou (3. stupeň ochrany) a v určených lokalitách na území NPR Zádielska tiesňava (5. stupeň ochrany).
Žiadosť doručená dňa: 18.12.2017.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

RNDr. Darina Barabasová
poverená vykonávaním funkcie
vedúceho oddelenia