hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/024575

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje vykonávať výskum jaskýň na území NP Slovenský kras.

Žiadateľ: Slovenská speleologická spoločnosť, organizačná jednotka SPELEO ROŽŇAVA, Zoltána Fábryho 11, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona, § 14 ods. 1 písm. a) v znení 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska na území s 2. a 3. stupňom ochrany, v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona, § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona na táborenie, stanovanie, bivakovanie a zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb za hranicami zastavaného územia obce na území s 2. stupňom ochrany, v zmysle § 24 ods. 4 písm. a) a b) zákona na vstup do jaskyne a na poškodzovanie chemickej a mechanickej výplne jaskyne a ostatných prvkov jaskynného ekosystému, v zmysle § 24 ods. 4 písm. d) zákona na vykonávanie činnosti meniacu stav vodných tokov, jazier a miest presakovania zrážkových vôd, v zmysle § 24 ods. 4 písm. k) zákona na rušenie pokoja a ticha a udelenie súhlasu v zmysle § 56 ods. 2 zákona na výskum jaskýň.

Žiadosť doručená dňa: 18.05.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.