hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/031702

 

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území CHVU Volovské vrchy.
Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k stavbe „Lesná cesta Erika - rekonštrukcia“ v rámci projektu „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Košice na území chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy. Predmetná lesná cesta sa intenzívne využíva ako odvozná a protipožiarna cesta tri desaťročia, v dôsledku čoho je na mnohých miestach poškodená. Projekt rieši rekonštrukciu uvedenej cesty (obnova krytu, dobudovanie odvodňovacích zariadení v existujúcom šírkovom usporiadaní a spevnenie skládok a vjazdov štrkodrvinou) v dĺžke 5878 m.
Žiadosť doručená dňa: 13.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.