hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/035707

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje vykonávať banskú činnosť v DP Kapušianske Kľačany- Pokračovanie dobývania z ložiska Ptrukša a zatláčanie ložiskovej vody do sond Ptrukša 21, 35 a 14.

Žiadateľ: NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Predmet žiadosti: Ide o udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona o OPaK na vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a o povolenie výnimky v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) (2. stupeň ochrany) na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v k. ú. obcí Ptrukša, Kapušianske Kľačany, Boťany a Kapoňa, v rámci dobývacieho priestoru Kapušianske Kľačany.

Žiadosť doručená dňa: 11.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (rothova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.