hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/025863

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2014/025863

Ing. Róthová

02.07.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje spracovať kalamitu v NPR Sivec (dielce č. 273, 274, 276, 371, 381, 384) a v NPR Vozárska (v dielci č. 369) s 5. stupňom územnej ochrany.

Žiadateľ: Mestské lesy Košice a.s, Južná trieda 11, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimky zo zákazových činností v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) na zasiahnutie do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu, a v zmysle § 16 ods. 1 písm. f) na rušenie pokoja a ticha zákona o OPaK za účelom spracovania kalamity v NPR Sivec a NPR Vozárska s 5. stupňom územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 30.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (rothova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.