hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/020026-1

 

Vec

Oboznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie následovného správneho konania:

Žiadosť zo dňa 19.05.2014 o povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany a udelenie súhlasu za účelom usporiadania 17. ročníka netradičného horského preteku KVADRATLON 2014, ktorý sa uskutoční v Národnom parku Slovenský raj a v jeho OP v lokalite Palcmanská Maša, Mlynky – Biele vody, Geravy, Stratená, Stratenská píla

Žiadateľ: Ing. Miroslav Hoza, Ferka Urbánka 41, Spišská Nová Ves v zastúpení HO JAMES KLUB SPIŠ

Predmet žiadosti: povolenie výnimky:

podľa § 16 a § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 písm. b), § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK pre územie s 2. až 5. stupňom ochrany

• na vchádzanie alebo státie s bicyklami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,

podľa § 16 a § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a e) zákona o OPaK a § 14 ods. 1 písm. c) a e) zákona o OPaK pre územie s 5. až 3. stupňom ochrany,

• na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,

• na organizovanie verejného športového podujatia

a udelenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona o OPaK (využívajúc ust. § 83 ods. 1 zákona o OPaK) pre územie s 2. stupňom ochrany

• na organizovanie verejného športového podujatia

Žiadosť doručená dňa: 19.5.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.