hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OOU-KE-OSZP1-2016/015849

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje rekonštrukciu lesnej cesty Zámok, v k.ú. Dargov a Bačkov.

Žiadateľ: Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimiek zo zákazaných činností v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) v znení §14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce, v zmysle §16 ods. 1 písm. b) zákona na zasiahnutie do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu a v zmysle § 16 ods. 1 písm. f) na rušenie pokoja a ticha na území NPR Bačkovská dolina za účelom rekonštrukcie lesnej cesty Zámok.

Žiadosť doručená dňa: 09.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.