hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/15008

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové Ťahanovce.

Žiadateľ: Centrum voľného času, Orgovánová č. 5, 040 11 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Hrab s obvodom kmeňa 270 cm, rastúcej na pozemku parc. č. 3655, kat. úz. Nové Ťahanovce. Dôvodom žiadosti na výrub je rozvetvená koreňová sústava dreviny, ktorá zasahuje pod stavbu a môže ohroziť statiku budovy.

Žiadosť doručená dňa: 09.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.