hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/021990

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na organizovanie športového podujatia – medzinárodnej automobilovej súťaže 41. RALLY Košice. Plánované trasy prechádzajú cez ochranné pásmo PR Malé Brdo (3. st. ochrany) a ochranné pásmo NPR Sivec (3. stupeň ochrany), územie európskeho významu SKUEV0401 Dubnícke bane a SKUEV0328 Stredné pohornadie a chránené vtáčie územie SKCHVU025 Slanské vrchy a SKCHVU036 Volovské vrchy.

Žiadateľ: AUTO KLUB KOŠICE, Hroncova 3, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek ustanovených v § 14 ods. 1 písm. e) zákona na organizovanie verejného športového podujatia – 41. ročníka automobilovej súťaže RALLY Košice, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. – 16.08.2015, § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, na území ochranného pásma NPR Sivec (3. stupeň ochrany) a na území ochranného pásma PR Malé Brdo (3. st. ochrany), na území európskeho významu SKUEV0401 Dubnícke bane a SKUEV0328 Stredné pohornadie a chránenom vtáčom území SKCHVU025 Slanské vrchy a SKCHVU036 Volovské vrchy.

Žiadosť doručená dňa: 21.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.