hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/015574

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej na ul.
Čordákova 27

Žiadateľ: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č. 1, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Breza s obvodom kmeňa 97 cm rastúcej na pozemku parc. č. 3090 v kat. úz. Grunt. Predmetná drevina rastie na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Sídlisko KVP. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že drevina rastie v tesnej blízkosti hlavného chodníka a prístupového chodníka vedúceho k obytnému domu. V prípade odlomenia dreviny by mohlo dôjsť k vzniku škody na majetku, nakoľko v blízkosti sa nachádza parkovisko resp. k ohrozeniu zdravia občanov. V blízkosti dreviny sú vedené optické káble. Predmetná drevina je aj vychýlená z osi rastu.

Žiadosť doručená dňa: 12.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (Petronela.Sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.