hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/015573

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul.
Pajorova č. 10 a Karpatská č. 3.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Tuja západná s obvodom kmeňa 69 cm rastúcej na pozemku parc.č. 410/1 v kat. úz. Letná a 1 ks dreviny druhu Pagaštan konský s obvodom kmeňa 173 cm rastúcej na pozemku parc. č. 3817/9 v kat. úz. Huštáky. Predmetné dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Staré mesto. Dôvodom výrubu predmetných drevín je nevhodná výsadba v tesnej blízkosti obytných domov. Koruny stromov zamedzujú prístupu svetla do bytov, čím znižujú komfort bývania.

Žiadosť doručená dňa: 13.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (Petronela.Sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.