hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/010832

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul. 

Bocatiova 10, 12, Haviarska 10,12 a Jasenná 7 – ZŠ Park Angelinum.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín druhu Čerešňa sakura s obvodmi kmeňov 77 cm a 81 cm, výrub 2 ks drevín druhu Javor tatarský s obvodmi kmeňov 60 a 67 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3108/2 v kat. úz. Letná, výrub 1 ks dreviny druhu Smrek obyčajný s obvodom kmeňa 61 cm, ktorý rastie na pozemku parc. č.  3383/2 v kat. úz. Letná a 1 ks dreviny druhu Čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 186 cm, ktorý rastie na pozemku parc. č. 81/1 v kat. úz. Letná. Dôvodom výrubu je nevhodná výsadba v tesnej blízkosti obytných domov a ZŠ a garáží. Koruny stromov zamedzujú prístupu svetla do bytov a učební, čím znižujú komfort bývania a vytvárajú nevyhovujúce podmienky pri výučbe.

 

Žiadosť doručená dňa: 05.02.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.