hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/010809

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul. 

Smutná.

 

Žiadateľ: Mestská časť Košice - Krásna

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 3 ks drevín druhu Picea pungens s obvodmi kmeňov 144, 113, a 132 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. 5214/1 v kat. úz. Krásna. Dôvodom výrubu predmetných drevín je že rastú  v blízkosti hrobov a chodníka. Ich koreňová sústava vo vysokej miere poškodzuje základy hrobov a asfaltový chodník.

 

Žiadosť doručená dňa: 30.01.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.